Ταξινόμηση ανά

Veritas Security

Εικόνα της Veritas Security
Συναγερμός 4 ζωνών με Πληκτρολόγιο , ένα ραντάρ και μαγνητική παγίδα καθώς από την πανίσχυρη εξωτερική σειρήνα + 2 Μπαταρίες.( Ενσωματωμένος τηλεφωνητής )

€284,55 (EUR) χωρίς ΦΠΑ


Áí äåí âñåßôå ôï áíôáëëáêôéêü ðïõ óáò åíäéáöÝñåé
Ðáñáêáëïýìå åðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò ìå e-mail Þ ÔçëåöùíéêÜ êáé èá óáò åîõðçñåôÞóïõìå (ôï Site âñßóêåôå õðü êáôáóêåõÞ êáé åíäÝ÷åôáé íá ìçí åßíáé ðëÞñùò åíçìåñùìÝíï.
Καλάθι αγορών
Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία
Ηλεκτρονική διεύθυνση: